Ogłoszenia

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod-kan na rok 

2021

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 1.12.2014 r.

Przetargi » Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 1.12.2014 r.

Zalewo,  dnia 01.12.2014 r. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn.

 

 

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego
w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie na rok 2015

 

prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie

Adres Zamawiającego :

ul. Targowa 3, 14 – 230 Zalewo

tel./fax ( 089 ) 758 80 97

Adres strony internetowej : www.zgk-zalewo.pl

    Godziny pracy: pn.-pt. 7.00 – 15.00

 

II. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pocztą po przesłaniu pisemnej prośby oraz ze strony internetowej www.zgk-zalewo.pl.

 

IV . PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego
w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie na rok 2013

 

- benzyny bezołowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4,      w ilości około   2700 litrów

- oleju napędowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8,                w ilości około 34000 litrów

 

Rodzaj zamówienia - dostawy

 

Sposób realizacji zamówienia:

 

1. Paliwa danego asortymentu powinny spełniać stawiane im wymogi odpowiednich norm  

  oraz powinno być zdatne do użytku w okresie letnim jak i zimowym.

2. Dostawy  będą  realizowane  na  zasadach  doraźnych  (wg potrzeb), 

    bezgotówkowych zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiorników a sprzętu mechanicznego

   do karnistrów w stacji paliw Wykonawcy na terenie gminy Zalewo.

3. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do

   zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

4. Wyżej wymienione osoby będą każdorazowo potwierdzać dostawcy własnoręcznym

podpisem odbiór paliw na dokumentach wydania.

5. Stacja  benzynowa będąca w dyspozycji Wykonawcy powinna być dostępna dla

  Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.00 -15.00. Stacja powinna znajdować się
w odległości nie większej niż 4 kilometry od miejscowości Zalewo. 

6. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT dwa razy
w miesiącu, a termin płatności nie będzie krótszy niż 14 dni od  daty dostarczenia faktury

   VAT do Zamawiającego.

 

V.     Czy dopuszcza  się złożenie  oferty częściowej – nie.

VI.    Czy dopuszcza  się złożenie  oferty wariantowej – nie.

VII. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

IX.    Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

X.     Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI.    Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

 

XII.  Terminwykonania zamówieniaod dnia 01.01.2015 r. i podpisania umowy do dnia31.12. 2015 r.

 

XIII.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków:

 

1)      W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy

niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. Ustawy Pzp oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ustawy i spełniające

      pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji.

2)      Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami siwz oraz ustawy.

3)      Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

4)      Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na stacji, na której zostało pobrane paliwo,     z uwzględnieniem upustu wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.

5)      Ceny wymienione w pkt 4, pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu, będą podstawą do obciążenia zamawiającego za pobrane produkty dwa razy w miesiącu na podstawie faktury Vat.

 

XIV.    Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV.     Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

   

XVI.    Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2014r. do godziny  08:00 w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.

 

XVII.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2014 r. o godzinie 08:05
w siedzibie  Zamawiającego – Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zalewie.

 

XVIII. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni.

 

XIX.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania    zamówienia.                                  

 

XX.     Osoby  uprawnione do kontaktów z wykonawcami :

- Pan Tadeusz Majewski  tel. 089) 758 80 97.

 

XXI.    Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

NazwaRozmiarData
icoogłoszenie 2015r.doc45.00 KB2020-04-10 07:13
icospecyfikacja paliwa 2015r.doc104.50 KB2020-04-10 07:13
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com