Ogłoszenia

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod-kan na rok 

2021

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 13.09.2013 r.

Przetargi » Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 13.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia.

 

 1. Nazwa zamówienia: „Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie za rok 2013”.
 2. Opis zamówienia: wykonanie badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z normami określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz metodą dostosowaną do działalności ZGK Sp. z o.o. w Zalewie.
 3. Miejsce realizacji: siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie  ul. Targowa 3  14-230 Zalewo.
 4. Termin realizacji: 20.05.2014 r.
 5. Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowych spółek prawa handlowego, oraz terminy badania.
 6. Pisemne oferty należy złożyć osobiście lub przesłać poczta za potwierdzeniem odbioru na adres :

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie ul. Targowa 3 14-230 Zalewo

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 ".

 

     7. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r.

 

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 10 listopada 2013r

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki,
  w spotkaniu z członkami Zarządu Spółki po przedłożeniu Opinii i Raportu
  z badania, oraz na życzenie Rady Nadzorczej w spotkaniu z członkami Rady Nadzorczej; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty  uczestnictwa w spotkaniu z Zarządem i Radą Nadzorcza Spółki ponosi biegły rewident.
 3. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 20 maja 2014 roku.
 4. Wartość oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. koszty dojazdów , delegacji itp.)
 5. Warunki płatności :

          przelew min. 30 dni.

 

 1. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać na stronie Spółki – www. zgk- zalewo.pl
 2. Dodatkowych informacji udziela:

           Mirosław Stańczyk  – Prezes Zarządu

           Bożena Wroniak – Główna Księgowa 

           tel (89) 758 8097; (89) 6422766  od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 - 15:00 

 

Oferent  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

                                

NazwaRozmiarData
icozapytanie 13.9.2013.docx21.19 KB2020-04-10 07:13
icospecyfik pismo 13.9.2013.docx21.25 KB2020-04-10 07:13
 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com