Ogłoszenia

========================

ZAPYTANIE OFERTOWE

..:: Informacja ::..

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod-kan na rok 

2021

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 26.12.2013 r.

Przetargi » Ogłoszenie -- Zalewo, z dnia 26.12.2013 r.

Zalewo, dnia 26.12.2013 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.

 

 

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego


w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Zalewie na rok 2014

 

 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie

Adres Zamawiającego :

ul. Targowa 3, 14 – 230 Zalewo

tel./fax ( 089 ) 758 80 97

Adres strony internetowej : www.zgk-zalewo.pl

Godziny pracy: pn.-pt. 7.00 – 15.00

 

II. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pocztą po przesłaniu pisemnej prośby oraz ze strony internetowej www.zgk-zalewo.pl.

 

IV . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego
w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie na rok 2013

 

- benzyny bezołowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilości około 2000 litrów

- oleju napędowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8,w ilości około 32000 litrów

 

Rodzaj zamówienia - dostawy

 

Sposób realizacji zamówienia:

 

1. Paliwa danego asortymentu powinny spełniać stawiane im wymogi odpowiednich norm

oraz powinno być zdatne do użytku w okresie letnim jak i zimowym.

2. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych (wg potrzeb),

bezgotówkowych zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiorników a sprzętu mechanicznego

do karnistrów w stacji paliw Wykonawcy na terenie gminy Zalewo.

3. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do

zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

4. Wyżej wymienione osoby będą każdorazowo potwierdzać dostawcy własnoręcznym

podpisem odbiór paliw na dokumentach wydania.

5. Stacja benzynowa będąca w dyspozycji Wykonawcy powinna być dostępna dla

Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.00 -15.00. Stacja powinna znajdować się
w odległości nie większej niż 4 kilometry od miejscowości Zalewo.

6. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT dwa razy
w miesiącu, a termin płatności nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia faktury

VAT do Zamawiającego.

 

V. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – nie.

VI. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – nie.

VII. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

XZamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIZamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

 

XII. Terminwykonania zamówienia: od dnia 01.01.2014 r. i podpisania umowy do dnia31.12. 2014 r.

 

XIII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy

niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. Ustawy Pzp oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ustawy i spełniające

pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji.

  1. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami siwz oraz ustawy.

  2. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

  3. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na stacji, na której zostało pobrane paliwo, z uwzględnieniem upustu wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.

  4. Ceny wymienione w pkt 4, pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu, będą podstawą do obciążenia zamawiającego za pobrane produkty dwa razy w miesiącu na podstawie faktury Vat.

 

XIV. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XV. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

XVI. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2013r. do godziny 08:00 w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.

 

XVII. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2013 r. o godzinie 08:05
w siedzibie Zamawiającego – Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.

 

XVIII. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni.

 

XIX. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

XX. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :

- Pan Tadeusz Majewski, Mirosław Stańczyk, tel. 089) 758 80 97.

 

XXI. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

NazwaRozmiarData
icoogłoszenie.doc44.50 KB2020-04-10 07:13
icospecyfikacja paliwa 2014r.doc104.50 KB2020-04-10 07:13
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com