Ogłoszenia

========================

Aktualiacja cenika

wod - kan

..:: Czytaj dalej ::..

4.06.2018r.

======================== 

Informacja o przetwarzaniu danych

osobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

Przetargi » Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2017  Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie z 12 grudnia 2017 r.
 
REGULAMIN  UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

-= czytaj w formacie PDF =-

Plik do pobrania znajduje się na końcu artykułu.
 
 
Rozdział I
Przepisy ogólne
 
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących
zamówienia  sektorowe w myśl art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 t.j. zwanej dalej ustawą pzp.) o wartości
zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 418.000 euro
dla dostaw lub usług oraz kwoty 5.225000 euro dla robót budowlanych.  
2. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza  
wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.
 
§ 2
1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się jeżeli zamówienie jest udzielane przez
zamawiającego w celu wykonywania działalności w zakresie:
1) tworzenia stałych sieci wodociągowych i systemów wodociągowych
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub
dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub
kierowanie takimi sieciami i systemami;
2) tworzenia stałych sieci kanalizacyjnych i systemów kanalizacyjnych
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z odbieraniem
ścieków, transportem i ich oczyszczaniem lub kierowanie takimi sieciami  
i systemami;
3) technologii pozyskiwania, produkcji, uzdatniania wody pitnej i technologii
oczyszczania ścieków;
2. Do działalności, o której mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności:
1) projektowanie i wykonywanie, przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych i innych obiektów związanych bezpośrednio  
z dystrybucją wody pitnej i oczyszczaniem ścieków;
2) zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu specjalistycznego oraz ich części
związanych z budową, remontami i eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych  
i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) zakup materiałów związanych z budową i eksploatacją sieci oraz obiektów
wodociągowo-kanalizacyjnych.   
 
§ 3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zamawiającym lub Spółce – należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zalewie;
2) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Zalewie   
3) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć działy Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie;
4) ustawie lub PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 t.j.)
5) zamówieniach sektorowych - należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez
Spółkę w celu tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług
związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do
takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacja  
i oczyszczaniem ścieków jak również z pozyskiwaniem wody pitnej;
6) wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należyta starannością;
7) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższa cena albo ofertę,
która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się
do przedmiotu zamówienia;
8) Komisji Przetargowej – należy przez to rozumieć właściwa komisje powołaną do
zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawna albo jednostkę
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

 
10) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 t.j.), a także realizacje obiektu budowlanego za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;
11) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,  
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu;
12) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy;
13) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać
funkcje gospodarczą lub techniczną;
 
 
Zasady udzielania zamówień
 
§ 4
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia  
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
 
§ 5
1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej  
w jeżyku polskim.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153,
poz.1503 z pózn. zm.), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być
udostępniane.

 
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w § 23 ust.2 pkt 5 Regulaminu.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub pocztą
elektroniczną.
5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje faksem lub
pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu.
 
Tryby udzielania zamówień
 
§ 6
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej wymienionych
trybów:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje;
4) zapytanie o cenę.
 
Komisja przetargowa
 
§ 7
1. Komisja Przetargowa powoływana jest przez Prezesa Zarządu do przeprowadzenia
zamówienia.
2. Skład Komisji przetargowej każdorazowo winien liczyć co najmniej dwie osoby. Stali
członkowie to Przewodniczący i Sekretarz.
3. Uzupełnienie składu Komisji Przetargowej o członka zmieniającego się w zależności od
przedmiotu zamówienia względnie zmiany z ważnych powodów Przewodniczącego lub
Sekretarza Komisji dokonuje Prezes Zarządu.
4. Zadaniem Komisji Przetargowej są czynności związane z opracowaniem warunków
przetargu, opisem warunków jakie muszą spełnić wykonawcy, wzorem formularza oferty,
projektem umowy oraz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.
5. Komisja Przetargowa realizując zamówienie, czuwa nad właściwym jego przebiegiem  
i organizacją


Rozdział II
Przygotowanie postępowania
 
§ 8
1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia
przez Prezesa Zarządu niezbędnych dokumentów, a w przypadku robót budowlanych
uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa
(pozwolenie na budowę, itp.), umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie
postępowania lub zawarcie umowy.
2. Czynności związane z realizacja postępowania prowadzi Komisja Przetargowa.
3. Komisja Przetargowa rozpoczyna czynności związane z przygotowaniem postępowania od:
1) określenia przedmiotu zamówienia;
2) ustalenia jego wartości;
3) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Za prawidłowe
określenie wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia
odpowiedzialny jest Kierownik komórki organizacyjnej, dla której ma być realizowane
zamówienie.
5. Weryfikacji lub ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem wszczęcia postępowania jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub
usługi oraz 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych.
6. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy bez podatku od towaru i usług. Do przeliczenia wartości zamówienia
przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro określany w przepisach wydanych
na podstawie art.35 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wartość zamówienia ustala się:
1) na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub kalkulacji własnej z uwzględnieniem
dotychczas ponoszonych rzeczywistych kosztów finansowych w przypadku robót
budowlanych;
2) przy pomocy dostępnych cenników, oszacowania, badania rynku itp., w przypadku
dostaw lub usług;
3) na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie
poprzednich 12 miesięcy lub poprzednim roku kalendarzowym na dostawy lub usługi
powtarzające się okresowo.
 
Zamawiający i Wykonawcy
 
§ 9
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459 t.j.)
 
§ 10
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  
2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;  
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;  
9) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;  
10) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, mimo zastosowania przez zamawiającego zasad określonych w § 14
ust. 6 Regulaminu.
11) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o wykluczeniu z postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
 
§ 11
1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jest sprzeczna z warunkami przetargu;
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
3) nie spełnia innych wymagań określonych w warunkach przetargu;
4) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
2. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
zamawiającemu.
 
§ 12
1. Postępowanie przetargowe unieważnia się, w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 
§ 13
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku
wykonawcy składają umowę regulująca ich współprace (m. in. w ramach spółki cywilnej
lub umowy konsorcjum).
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia.
3. Zapisy Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
występujących wspólnie.
 
 
 
§ 14
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 10 ust.1;
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego;
2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, jak również dokumenty potwierdzające ich spełnianie.
3. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy określa Komisja Przetargowa  
w Warunkach przetargu.
4. Zamawiający może zadać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które
pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz wiarygodności
finansowej wykonawcy.
5. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez
zamawiającego ponosi wykonawca.
6. Wtoku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawcy,
który złożył jedyną lub najkorzystniejsza ofertę uzupełnienia w określonym terminie
złożonych dokumentów lub brakujących oświadczeń i dokumentów, jak również złożenie
przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków określonych w Warunkach przetargu.
7. Niedostarczenie tych dokumentów lub nie złożenie informacji w ustalonym w wezwaniu
terminie powoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie danej oferty, na podstawie § 11
ust.1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 
§ 15
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia wadium. Formę, wysokość wadium
oraz warunki jego wniesienia i zwrotu każdorazowo określą Warunki przetargu.
2. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Formę, wysokość kwoty zabezpieczenia, warunki jego wniesienia  
i zwrotu każdorazowo określa Warunki przetargu.
 
Rozdział III
Przetarg nieograniczony
 
§ 16
1. Podstawowym trybem udzielania zamówień na podstawie niniejszego Regulaminu jest
przetarg nieograniczony.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia  
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców.
3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
 
§ 17
1. Ogłoszenie o postępowaniu umieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Spółki.
2. W przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia informacja o wszczętym
postępowaniu winna dotrzeć możliwie do jak największej liczby potencjalnych
wykonawców, zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
w innych miejscach oraz w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.
3. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;  
3) termin realizacji zamówienia;
4) określenie sposobu udostępnienia Warunków przetargu;
5) informacje na temat wadium;
6) miejsce i termin składania ofert;
7) miejsce i termin otwarcia ofert;
8) wskazanie osoby do kontaktu.
 
§ 18
1. Warunki przetargu winny zawierać:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) opis przedmiotu zamówienia;
3) termin wykonania zamówienia;
4) opis warunków udziału jakie muszą spełnić wykonawcy;
5) wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy;
6) opis sposobu przygotowania oferty;
7) miejsce i termin składania i otwarcia ofert;
8) opis sposobu obliczenia ceny;
9) opis kryterium jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;
10) wymagania dotyczące wadium;
11) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
12) informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami;
13) termin związania oferta;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty;
15) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy;
16) inne kwestie wynikające ze specyfiki przetargu.
2. Zamawiający przekazuje (przesyła) wykonawcy Warunki przetargu nie później niż  
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.
3. Warunki przetargu przekazuje się nieodpłatnie z zastrzeżeniem ust.4.
4. Komisja Przetargowa dokonuje ustalenia ceny dokumentacji przetargowej, o ile jej
udostępnienie ma być odpłatne. Opłata jakiej można żądać, winna pokrywać jedynie
koszty druku (powielania) oraz przesyłki.
 
§ 19
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę; oferta złożona samodzielnie
wyklucza wykonawcę z udziału w przetargu w ramach konsorcjum.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
3. Składając ofertę wykonawca pozostaje nią związany przez czas określony w Warunkach
przetargu. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu
składania ofert są uznane przez zamawiającego za skuteczne.
5. Zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych, jeżeli przedmiot
zamówienia jest podzielny. w takim przypadku wykonawca może złożyć oferty
częściowe na jedna lub więcej części zamówienia, chyba ze zamawiający określi
maksymalną liczbę części zamówienia, na które ofertę może złożyć jeden wykonawca.
6. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest
jedynym kryterium wyboru.
 
§ 20
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego w sposób ustalony w Warunkach
przetargu o wyjaśnienie ich zapisów. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, chyba ze zapytanie wpłynęło do zamawiającego na krócej niż 5 dni
kalendarzowych przed terminem składania ofert.
2. Zamawiający przesyła jednocześnie pocztą elektroniczną, faxem oraz pisemnie treść
wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy nabyli Warunki przetargu bez ujawniania
źródła zapytania oraz publikuje je na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień lub
zmian Warunków przetargu.
4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, jednakże nie później niż 4 dni
kalendarzowe przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować lub
zmienić treść Warunków przetargu, nie dotyczy to jednak zmiany kryterium oceny ofert
oraz warunków udziału jakie muszą spełnić wykonawcy.
5. Wprowadzone do Warunków przetargu, zmiany winny być niezwłocznie przekazane
wykonawcom poczta elektroniczna, faxem oraz wysłane poczta, jednakże nie później niż
na 4 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert.
 
§ 21
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złożenia oferty.
2. Na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie  
z powodu okoliczności od niego niezależnych zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert; wniosek ten winien być złożony nie później niż na 3 dni kalendarzowe
przed terminem składania ofert.
3. O przedłużeniu terminu zamawiający zawiadamia natychmiast wszystkich wykonawców,
zamieszczając informacje o tym na swojej stronie internetowej.
 
§ 22
1. Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w Warunkach przetargu.
2. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawca negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,  
a w szczególności zmiany ceny.
4. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu
ceny powiadamiając o tym fakcie wykonawcę.
 
§ 23
1. Przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.
2. W części jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej:
1) przedstawia obecnym na otwarciu ofert członków Komisji Przetargowej;
2) informuje o liczbie złożonych ofert i ofert złożonych po terminie;
3) podaje kwotę, jaka zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia;
4) otwiera koperty z ofertami wg kolejności wpływu;
5) podaje nazwę (firmy) oraz adres wykonawcy, a także cenę, oraz inne jej składniki,
które stanowiły kryterium oceny;
6) powiadamia wykonawców obecnych przy otwarciu ofert o przewidzianym terminie
rozstrzygnięcia postępowania i opublikowania ogłoszenia o wyborze oferty.
3. W części niejawnej Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy złożonych ofert
i wybiera ofertę najkorzystniejsza.
4. Przy dokonywaniu wyboru ofert stosuje się wyłącznie zasady i kryteria określone  
w Warunkach przetargu i niniejszym Regulaminie.
5. Z przeprowadzonego postępowania Sekretarz Komisji Przetargowej sporządza protokół  
z postępowania, który przekazuje do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. Protokół winien
zawierać następujące informacje:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informacje o wykonawcach;
3) cenę i inne istotne elementy ofert;
4) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
6. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z pózn. zm.),  
a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 
§ 24
1. O wynikach przetargu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców w terminie 5
dni od daty zatwierdzenia protokołu przez Prezesa Zarządu.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a zawiadomienie o wyborze oferty zostało
przekazane w formie elektronicznej, faxem oraz wysłane pocztą zobowiązany jest do
zawarcia umowy określonych w Warunkach przetargu w terminie ustalonym  
w zawiadomieniu.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych
złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzą
przesłanki, o których mowa w § 12 ust.1 pkt 1 Regulaminu.
 
Przetarg ograniczony
 
§ 25
1. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty składają
wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego nie mniej niż dwóch.
2. Przetarg ograniczony jest ogłaszany ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia
tj. dostaw, usług lub robót budowlanych. Zaproszenie o przetargu winno zawierać co
najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) opis warunków udziału jakie muszą spełnić Wykonawcy;
4) termin realizacji zamówienia;
5) określenie sposobu udostępnienia Warunków przetargu;
6) informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) miejsce i termin składania ofert;
8) wskazanie osoby do kontaktu.
3. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert uważa się za wykluczonego.
4. Otrzymanie przez zamawiającego przynajmniej jednej oferty nie powoduje
unieważnienia postępowania.
5. Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy § 18-24 niniejszego Regulaminu.
 
Negocjacje
 
§ 26
1. Negocjacje to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający zaprasza wybranych
przez siebie wykonawców do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje,  
a następnie zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.
2. Negocjacje to również tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje
warunki umowy z wybranym przez siebie wykonawcą, w sytuacji, gdy postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego nie doprowadziło do
zawarcia umowy. Warunkiem zastosowania tego trybu jest unieważnienie dwóch
postępowań.
3. Ponadto w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od zamawiającego m.in.
technicznych, technologicznych lub awarii zawarcie umowy może również nastąpić po
negocjacjach jej warunków z jednym wykonawca.
4. Szczegółowe warunki umowy będące przedmiotem negocjacji, warunki wymagane od
wykonawcy itp., określa Komisja Przetargowa.
5. Zaproszenie do negocjacji winno zawierać co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) opis warunków udziału jakie musza spełnić Wykonawcy;
4) termin realizacji zamówienia.
6. Prowadzone negocjacje z wykonawca maja charakter poufny.
7. Po przeprowadzonych negocjacjach zamawiający zwraca się do wykonawcy o złożenie
oferty ostatecznej wraz z niezbędnymi dokumentami do zawarcia umowy. Brak
dokumentów wymaga ich uzupełnienia w terminie określonym przez zamawiającego,
pod rygorem odmowy zawarcia umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy; w takim
wypadku stosuje się odpowiednio § 24 ust.3 Regulaminu.
8. Z przeprowadzonych negocjacji Komisja Przetargowa sporządza protokół, który
przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.
 
Zapytanie o cenę
 
§ 27
1. Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie  
o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
2. W przypadku dostaw lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach
jakościowych zapytanie o cenę kieruje się przynajmniej do dwóch wykonawców.
3. Zaproszenie winno zawierać co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) opis warunków udziału jakie muszą spełnić wykonawcy;
4) termin realizacji zamówienia;
5) informacje na temat wadium;
6) miejsce i termin składania ofert;
7) wskazanie osoby do kontaktu
4. Otrzymanie przez zamawiającego przynajmniej jednej oferty nie powoduje
unieważnienia postępowania.
5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zapytania o cenę zamawiający może dokonać w następujący sposób: pisemnie, faksem,
pocztą elektroniczną.
8. Wykonawca wraz z ofertą cenową winien złożyć dokumenty określone w zaproszeniu do
złożenia oferty.
9. Brak dokumentów w przypadku najkorzystniejszej oferty nie powoduje jej nieważności
lecz wymaga uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez zamawiającego.
10. W przypadku gdy zapytanie o cenę nie reguluje kwestii złożenia dokumentów
Wykonawca, który zaproponował najniższa cenę po powiadomieniu go o tym fakcie
zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty w terminie ustalonym przez
zamawiającego. Niedostarczenie tych dokumentów mimo ponaglenia zamawiającego
powoduje odmowe zawarcia umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy; w takim
wypadku stosuje się odpowiednio § 24 ust.3 Regulaminu.
11. O wyniku postepowania zamawiający informuje wykonawców na ich pisemny wniosek.
12. Z przeprowadzonego postępowania Komisja przetargowa sporządza protokół, który
przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.
 
 
Rozdział IV
Umowy w sprawie zamówień
 
§ 28
1. Do umów w sprawach niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 t.j.).
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia
świadczenia umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany są korzystne dla zamawiającego,  
a wykonawca wyrazi na to zgodę.
4. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia

 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
5. Komisja Przetargowa kończy postępowanie po obustronnym podpisaniu umowy przez
zamawiającego i wykonawcę.
 
Rozdział V
Zasady formalno-techniczne
 
§ 29
Sprawy formalno-techniczne związane z przygotowaniem i organizacja postępowań:
1) Dział realizujący postępowanie zobowiązany jest do informowania o ogłoszeniu
postępowania:
a. Głównego Księgowego;
b. sekretariat Spółki.
2) Główny Księgowy i dział ekonomiczno-księgowy zobowiązany jest do organizacji  
i zapewnienia terminowego przyjmowania i zwrotu wadium, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
3) Sekretariat zobowiązany jest do:
a. sprzedaży lub wysyłki materiałów dotyczących danego postępowania;
b. przyjmowania składanych ofert;
c. oznaczenia oferty pieczątką wpływu wraz z godzina jej złożenia;
d. ewidencjonowania złożonych ofert;
e. odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie ofert do momentu przekazania
ich Komisji przetargowej za pokwitowaniem.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 30
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie postanowienia
Kodeksu cywilnego.


§ 31
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie
Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2017 r.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com